Trafik och parkering

Information om utryckningar 
Bifogat finns informationsblad om framkomlighet för blåljusfordon.
Info för allas vår säkerhet

Fordonstrafik i området

All fordonstrafik i området är förbjuden. Undantag är de som har tillstånd. Tillståndet gäller de myndigheter och företag som måste köra in i området för att tillhandahålla en tjänst till samfälligheten eller en fastighetsägare i området. Fastighetsägaren har också tillstånd att köra in i området för sjuktransporter och i och urlastning av skrymande/tungt gods.

Parkering
Föreningens medlemmar skall i första hand parkera fordonet i sitt garage eller carport. I andra hand nyttjas befintliga parkeringsplatser. Utöver dessa ställen är parkering inom området förbjuden. OBS! Det gäller också tillfartsvägarna in i området som måste hållas farbara för Räddningstjänsten mm.

 

Ordningsregler för trafik och parkering

Ordningsregler fastställda på föreningsstämman 2017-01-18.

Allmänt

§1 Ordningsreglerna gäller inom Västra Mariedals Samfällighetsförening och gemensamhetsanläggningen ORION ga:1.

§2 Området är byggt för att vara fritt från motortrafik.

Trafik

§3 Moped- och motorfordonstrafik är förbjuden inom området.

§4 Trafikskyltning i området sker genom följande vägmärken:
a) C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II.
b) T22. Text (gul/röd). Med texten ”Gäller även moped”
c) T22. Text (gul/röd). Med texten ”Gäller ej fordon med tillstånd”
d) C42. Vändplats.
e) T22. Text (blå/vit). Med texten ”TAXI 1”, ”TAXI 2”, ”TAXI 3”, ”TAXI 4”, ”TAXI 5”

§5 Trafikskyltar placeras vid taxiplan 1, 2, 3, 4 och 5 med angivna skyltar i §4 punkt a-e. Infarten vid fastigheten Rattgatan 141 skyltas enligt §4 punkt a-c.

§6 Tillstånd, enligt §4 punkt c, att framföra fordon i området erhålls vid följande tillfällen:
a) Räddningstjänst, Ambulans, Polis och andra samhällsviktiga myndigheter.
b) Företag för utdelning av post och tidningar.
c) Snöröjning
d) Fastighetsägare som har skrymmande och/eller tunga transporter till och från fastigheten.
e) Sjuktransporter
f) Företag som anlitats av fastighetsägare i området och som i sin yrkesutövning kräver tillgång till fordon/verktyg.
g) Företag som anlitas av samfällighetsföreningen.

§7 Området är att betrakta som ett gångfartsområde vilket innebär att gående och cyklande har företräde och att fordon inte får köras med högre hastighet än gångfart. Fordon har väjningsplikt mot gående.

§8 Häckar och buskar skall beskäras så att fri sikt erhålls vid korsningar.

Parkering

§9 Parkering skall ske på anvisade platser. I första hand skall garage eller carport användas.

§10 Uppställning av husbilar, husvagnar, båtar, släpkärror och liknande får inte ske på parkeringsplatserna.

§11 Parkering eller uppställning av fordon får inte ske på eller vid tillfartsvägarna in i området.

§12 Bilparkering är inte tillåten på egen tomt.

Garage och carport

§13 Garage och carport skall endast användas för uppställning av fordon. Anledningen är att det dels är en försäkringsfråga och dels en brandskyddsfråga.

§14 Garage eller carportar får ej användas för näringsverksamhet.

§15 Brandfarlig gas får ej förvaras i garage eller carport.

§16 Brandfarlig vätska får för enskilt bruk förvaras i garage eller carport till en mängd om max 20 liter. Godkända kärl skall användas.

§17 Motor- och/eller kupévärmare får vara inkopplade max 2 timmar per dygn. Timer rekommenderas.

§18 Förlängningskablar som används i garage eller carportar skall vara godkända för utomhusbruk (lägst klass IP44) och vara hela.