Gestaltningsplan Västra Mariedal

Vänersborgs kommun håller på att ta fram en gestaltningsplan för Västra Mariedal. Framtagningen sker i samråd med de boende i området och med styrelsen.

Vid föreningsstämman den 21 januari 2020 presenterade stadsarkitekt Katarina Frändberg och bebyggelseantikvarien och bygglovshandläggaren Emmelie Kjellström tankarna bakom gestaltningsplanen. Det är främst områdets kulturvärden som skall beskrivas och bevaras. Tanken är också att underlätta vid bygglovsansökningar, dels för de boende och dels för kommunens bygglovshandläggare.

Presentationen från stämman finns att ta del av här ().

En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänersborg och Vargön är under framtagande. Västra Mariedal är med i planen och området benämns K10. Planen finns att ta del av via Vänersborgs kommuns hemsida (FÖP Vänersborg-Vargön). Det är en samrådshandling och synpunkter går att lämna direkt till kommunen fram till den 21 februari 2020.

I FÖP sid 97 står det att läsa följande om vårt område:

K10 – Saab-området

Tidstypiskt och välbevarat bilfritt grupphusområde med villor, radhus och parhus från tidigt 1970-tal. Riktlinjer i gestaltningsprogram* ska följas. Bebyggelsen bör skyddas i en ny detaljplan.

*) Miljö- och byggnadsförvaltningen har 2019 fått i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram tillsammans med bostadsrättsföreningen i syfte att klargöra vilka kulturhistoriska värden bebyggelsen har och hur värdena ska värnas i framtiden. Innan arbetet är klar bör bygglov hanteras restriktivt och remiss alltid skickas till Västarvet

Styrelsen kommer fortlöpande ha kontakt med kommunens representanter och informera de boende via föreningens hemsida.