Styrelsens arbetsfördelning

Styrelsen har fördelat arbetsuppgifterna inom styrelsen enligt följande:

Ordföranden:

 • Leder styrelsearbetet och representerar samfällighetsföreningen
 • Attestering av bokföringsverifikationer
 • Skriver årligen förvaltningsberättelsen och sammanställer årsberättelsen
 • E-posthantering
 • Hemsidan
 • Digital arkivering av viktiga handlingar i lagringsplats (Storgate) på internet

Sekreteraren:

 • Sekreterare vid styrelsemöten
 • Kopiering och utdelning av protokoll till medlemmarna
 • Manuell arkivering av handlingar
 • Sköter medlemsregistret
 • Kontakter med Lantmäteriet (ändringsanmälan mm)

Kassören:

 • Kassör för samfällighetsföreningen
 • Fakturering till medlemmarna
 • Utdelning av fakturorna

Ledamot:

 • Underhåll och skötsel av byggnader
 • Garagelängor/Carportar
 • Förrådsbyggnaden, inkl. inköp hit
 • Elektriska anläggningar för gatu-, garage-, carport- och förrådsbelysning samt för motorvärmare
 • Lekplatserna (tillsyn och underhåll)
 • Tennisplanen
 • Fotbollsplanen
 • Boulebanan
 • Vattenledningssystemet och avläsning av huvudmätare
 • Dag och spillvattensystemet
 • Fiberanläggningen
 • Underhåll, snöröjning och sandning av vägar
 • Skötsel av asfaltsytor och trafikskyltar
 • Kontaktombudsansvarig
 • Ansvar för höst- och vårstädningarna
 • Trädgallring samt röjning av sly och mindre träd

Maskinskötaren:

 • Mindre reparationer av föreningens gräsklippare, röjsåg och grästrimmers.
 • Felanmälan sker till Daniel (sätt en lapp på maskinen och beskriv felet)
 • Inköp av förbrukningsvaror till gräsklipparna, röjsåg och grästrimmers.