Laddning av elfordon inom Västra Mariedal

Västra Mariedals samfällighetsförening har idag ingen egen möjlighet att installera laddningsmöjligheter för elfordon. Styrelsen har (med anledning av att fler och fler önskar kunna ladda sin elbil i området) på styrelsemötet den 9 november 2021 beslutat att tillåta att den enskilde installerar en egen laddbox i föreningens garage eller carport. För detta kräver föreningen att uppställda villkor uppfylls både före och efter installationen.

Styrelsen har samtidigt beslutat att förbjuda användningen av alla typer av laddare till elfordon som ansluts till ett vanligt eluttag (schuko) i föreningens garage och carportar. För att ladda elfordon ska en godkänd laddbox användas. Skadeståndsanspråk kan ställas mot den som bryter mot förbjudet och orsakar exempelvis utslagen elektronik eller brand. Styrelsen vill på grund av brandrisken även starkt avråda från att använda schuko laddare i hela området, även vid respektive fastighet.

För att föreningen ska ha kontroll över byggnaderna och antalet laddboxar i området ska önskemål/beställning om att installera en laddbox alltid gå via styrelsen. Ett kontrakt upprättas mellan föreningen och fastighetsägaren som reglerar kostnader och ansvar.

Den laddbox som installeras ska vara av 1-fas typ med en maximal strömförbrukning på 10A. Den ska kommunicera med övriga laddboxar och kunna anpassa effektåtgången för att inte överbelasta elnätet. Vid behov ska lastbalanserare installeras. Föreningen har begränsningar att kunna leverera tillräckligt med effekt via befintliga matarkablar om många garage- och carportsplatser installerar en laddbox. Därav kommer det finnas en övre gräns för hur många laddboxar som går att installera i respektive garage och carport.

En förutsättning att föreningen och styrelsen ska godkänna installation av en laddbox gäller följande (med brukare menas den enskilde fastighetsägaren som tillhör samfälligheten):

 • Att önskemål och beställning av installationen sker via styrelsen antingen per e-post (styrelsen@vastramariedal.se) eller lämnas skriftligt.
 • Att ett kontrakt upprättas mellan brukaren och föreningen innan installationen påbörjas.
 • Att den av styrelsen utsedda installatören anlitas samt att installationen utförs på ett fackmannamässigt sätt.
 • Att en godkänd laddbox installeras (godkänd av styrelsen och installationsföretaget)
 • Att en personskyddsautomat (jordfelsbrytare) skyddar installationen.
 • Att lastbalanserare installeras då behov finns enligt installationsföretaget.
 • Att laddboxen inte får installeras på ett sådant sätt så att den gör åverkan på ytterpanelen på garage/carport. Panelen ska gå att byta utan att demontera laddboxen.
 • Att samtliga kostnader som är förenade med installationen bekostas av brukaren.
 • Att månadsvis rapportera elförbrukningen till kassören i styrelsen (via e-post faktura@vastramariedal.se) och acceptera att bli debiterad kostnaden på kvartalsfakturan från föreningen.
 • Att styrelsen har rätt att kontrollera elförbrukningen på laddboxen.
 • Att reglera skulder innan försäljning av fastigheten sker.
 • Att föreningen har rätt att debitera brukaren kostnader för demontering och återmontering av laddboxen (samt installationer för laddboxen) vid arbeten i garage och carportar då laddboxen behöver demonteras för åtkomst till byggnaden.
 • Att en framtida elrenovering i garage och carportar kan innebära kostnader för brukaren enligt punkten ovan.
 • Att föreningen inte ersätter brukaren för elavbrott, arbete i föreningens elanläggningar eller arbeten med byggnaden som medför att brukaren inte kan använda laddboxen.
 • Att brukaren äger den installerade laddboxen och ansvarar själv för att laddboxen fungerar och är säker.
 • Att brukaren är försäkrad med ett ansvarsskydd som ersätter eventuella skador på föreningens byggnader. Föreningen ersätter ej skador som härrör från laddboxen eller dess installation i byggnaden.

Föreningen kan i framtiden arbeta för att inkludera möjligheten att kunna ladda elfordon inom föreningens verksamhet (kräver antingen att anläggningsbeslutet revideras, ett politiskt beslut kring vad samfällighetsföreningar får göra utan att behöva specificera elbilsladdning i anläggningsbeslutet eller att en separat ekonomisk förening bildas för detta ändamål). Föreningen kommer vid ett sådant tillfälle ej ersätta de som redan installerat laddboxar eller de kostnader som detta föranlett.

Information och blankett ”Kontrakt för installation av laddbox i föreningen” finns publicerade på föreningens webbsida.

Kontakta styrelsen om ytterligare information önskas kring elbilsladdning inom Västra Mariedal.

Dokumentet är fastställt på styrelsemöte 2023-10-10. Dokumentet ersätter tidigare information kring elbilsladdning i föreningen (upphäver bl.a. ”Information beträffande laddning av elfordon inom Västra Mariedals Samfällighet” daterad 2021-11-09 som var en bilaga till protokoll nr 10 2021).