Målardag 2020-07-11

Vi behöver din hjälp!

Målning av våra garage och ifyllnad på våra carportar är på ingång och vi behöver hjälpas åt för att arbetsbördan inte ska bli alltför tung på varje individ eller enskilda områden.

Vill du med grannar ha skoj,
och samtidigt föra lite stoj?
Kom då till Rattgatan och måla,
så vi i kaffe kan skåla.
Vi träffas juli den elfte,
och bjuder på bullar av vete.
Vi ses klockan tio,
så ingen tid går till spillo.
Så länge himlen är blå eller grå,
kan vi måla i varje vrå.
Alla efter sin förmåga jobba,
samtidigt som vi avstånd hålla.

När?         Lördag den 11:e juli klockan 10.00.

Var?         På gräsmattan vid styrelserummet (Taxiplan 2).

Varmt välkomna!

Önskar Styrelsen

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Asfaltering under v.27 – v.28

Asfalteringsarbetet i området har påbörjats av PEAB. Under dagen har asfalt skurits upp och ytor har gjorts färdiga för asfaltering. Asfalteringen kommer att ske antingen denna eller nästa vecka beroende bland annat på vädret.

Den första ytan som kommer att göras i ordning är vid taxiplan 2 där de gamla betongrören tas bort och ersätts med nya i olika storlekar. Asfaltering runt de nya betongrören behövs då marken har satt sig.

Nästa plats som kommer att asfalteras är gång och cykelvägen mellan område D och H där det idag är väldigt ojämt på grund av rötter.

De sista ytorna den här gången är vid område E2 och I (utanför R 83, R 85 och R 103). Där har det varit runda hål i asfalten med träd. Träden och rötterna har tagits bort och ytorna kommer asfalteras.

Tänk på att lämna utrymme till PEAB när de skall in på området med sin utrustning.

Nästa stora asfalteringsjobb kommer att ske under v.33-v.34 då infarten och parkeringen vid Rattgatan kommer att asfalteras. Då skall även garagen och carportarna asfalteras invändigt. Därav skall samtliga garage och carportar vara helt tomma innan v.33. Mer information om asfalteringen kommer senare.

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Städdag 4 april 2020

Då närmar sig vårens städdag. Styrelsen har beslutat att städdagen kommer att genomföras som planerat. Vi anpassar oss till det rådande läget (spridningsrisk COVID-19) och har ställt in korvgrillningen den här gången. På så sätt minskar vi exponeringen med mycket folk på samma ställe. Vi bedömer att de aktiviteter som vi genomför områdesvis kan genomföras som vanligt. Finns det någon med sjukdomssymptom eller tillhör en riskgrupp så ring ditt kontaktombud och meddela detta. Ni skall i så fall inte vara med under själva städdagen. Närvarolista vill vi ha in via mail till styrelsen den här gången.

Respektive kontaktombud kommer att få ett underlag på vad som skall göras under dagen. Det som inte hinns med skall göras vid ett senare tillfälle under våren som kontaktombudet bestämmer.

Det kommer att placeras ut tre containrar på taxiplan 1, 3 och 5. De är beställda till veckan innan och veckan efter städdagen. Uppstår det behov av att tömma någon container så kontakta styrelsen.

Upptagning av grus på våra vägar hoppas vi skall ske innan städdagen. Passa på och sopa ut grus från kanter och hörn där maskinen inte kommer åt. Efter sopningen är genomförs så skall eventuellt kvarvarande grus sopas upp manuellt av respektive område.

Vi i styrelsen hoppas på en städdag med bra väder, högt deltagande och positiva medlemmar som vill göra det bästa för vårt fina område!

Väl mött!
Styrelsen

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Förändring i beslut angående garage/carportar till stämman

I årsberättelsen har styrelsen lagt fram förslaget om att stämman skall rösta om beslut i nybyggnation av garage och carportar eller ej (sid. 10 i årsberättelsen).

Styrelsen har beslutat att ändra på de röstningsalternativ som presenteras i årsberättelsen. Anledningen är att styrelsen anser att det dels finns för lite beslutsunderlag och dels att förankringen bland medlemmarna kommer vara för lågt för att genomföra en omröstning av ett sådant stort beslut. Alternativ 1 kvarstår oförändrat medan alternativ 2 omformuleras. Omformuleringen innebär att beslutet om nybyggnation skjuts upp i avvaktan på en utredning utförd av en extern konsult.

De röstningsalternativ (ersätter punkt 6.1.3 Förslag till stämman i årsberättelsen) som stämman har att ta ställning till kommer att vara:

Alternativ 1: Innebär att föreningen renoverar och reparerar befintliga garage och carportar löpande då behov uppstår. Beslut om nybyggnation skjuts på framtiden.

Alternativ 2: Innebär att stämman beslutar om att styrelsen anlitar en konsult för att utreda frågan om nybyggnation av garage och/eller carportar eller att fortsatt löpande renovera befintliga byggnader. Stämman godkänner samtidigt att kostnaden för utredningen tas ur underhållsfonden i den mån den inte ryms inom ett eventuellt positivt resultat under budgetåret 2019-2020. Kostnaden uppskattas preliminärt till 100 000 – 200 000 kr. Utredningen skall ta fram alternativ för olika lösningar och kostnader. Efter att utredningen lämnats över till styrelsen kommer ett informationsmöte att hållas där de olika alternativen presenteras. Därefter kommer det att hållas en extrastämma för beslut om viket av alternativen som föreningen vill gå vidare med. Mellan informationsmötet och extrastämman kommer det att finnas möjlighet att förtidsrösta vid några tillfällen.

Beslutet är taget vid ett extra styrelsemöte 2020-01-14 ( ).

Varmt välkomna till stämman!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Kallelse till föreningsstämma

Västra Mariedals Samfällighetsförening kallar till ordinarie föreningsstämma den 21 januari 2020. OBS! Stämman hålls i år på en tisdag och kommer att äga rum i Mariedalskolans matsal med start kl 18:30. Förhoppningsvis är många av er intresserade av att vara med och påverka föreningens framtid!

Kallelsen och årsberättelsen har idag delats ut till samtliga i föreningen. Dokumentet finns också att ta del av på vår hemsida ( ). Tag gärna med årsberättelsen till stämman.

OBS! Under stämman kommer beslut att fattas om vi skall bygga nya garage eller carportar i området eller fortsätta renovera befintliga byggnader. Passa på att göra din röst hörd!

Har du inte möjlighet att själv deltaga på mötet går det att be någon som närvarar att föra er talan via en fullmakt. Tänk på att en person bara får ha en fullmakt med sig. På fullmakten skall framgå vem som är fullmaktsgivare (fastighetsägarens namn och adress), vem som är fullmaktstagare (namn och adress till den som representerar på stämman), giltighetstid på fullmakten (ex. föreningsstämman 2020-01-21) och eventuella begränsningar. Fullmakten skall också vara underskriven och daterad av fullmaktsgivaren. Vi ser gärna att fullmakten görs på en A4 för att underlätta arkivering.

Välkomna!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Motioner till stämman

Nu är det dags att lämna in de motioner som ni vill skall tas upp på vår ordinarie föreningsstämma (som i år blir på tisdag den 21 januari).

Motionerna skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december och vi ser gärna att ni mailar in underlaget till styrelsens e-postadress. Har ni inte fått någon bekräftelse på att vi tagit emot er motion så hör av er direkt till styrelsen.

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Höstens städdag – Lördagen den 9 november 2019

Städdagen kommer att genomföras veckorna runt den 9 november 2019. Containrar kommer att placeras ut på taxiplan 1, 3 och 5 som vanligt. De kommer att finnas på plats veckan innan och veckan efter städdagen. Korvgrillning kommer också att genomföras från ca kl 11:00.

Kontaktombudet i respektive område kommer att få en arbetsbeskrivning på vilka aktiviteter som skall genomföras. Nytt för i år är att vi kommer att starta våra gemensamma skötselområden vid en bestämd tid och med ett bestämt antal från respektive område. Mer information kommer senare.

Styrelsen hoppas på bra väder och en god uppslutning på städdagen!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Avbrott i fibernätet, 11-12 juni

Trollhättans Energi kommer att byta ut delar (UPS:er) i fiberanläggningen. Under arbetets gång kommer det att uppstå kortare avbrott i fibernätet. Det kommer att bli 1-3 st kortare avbrott under tisdag (11/6) eller onsdag (12/6) beroende på hur arbetet på andra ställen fortlöper. Både TV och övriga tjänster i nätet (internetanslutning, IP-telefoni) kommer att påverkas.

Publicerat i Driftsinformation | Lämna en kommentar

Vårens städdag är den 27 april

Veckan efter Påskhelgen är det dags för vårens städdag (27/4). Kontaktombuden kommer som vanligt att få arbetsuppgifter som skall utföras av de boende i anslutning till städdagen.

Tre containrar kommer att beställas och finnas på plats mellan den 23 april och 6 maj. Placeringen blir vid taxiplan 1, 3 och 5.

Som brukligt kommer det att anordnas korvgrillning vid grillplatsen.

Har ni inte möjlighet att närvara på städdagen så prata med erat kontaktombud så kan ni få genomföra uppgifter på andra tider.

Vi i styrelsen hoppas på bra uppslutning på städdagen!

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar

Ordinarie föreningsstämma 2019-01-23

Varmt välkomna till vår ordinarie föreningsstämma den 23 januari 2019. Vi startar igång kl. 18:30 i Mariedalskolans matsal. Nytt för i år är att vi inte serverar något fika. Det gör vi för att korta ner tiden på mötet.

Kallese med årsberättelse för 2018 är publicerat på hemsidan och utskickat digitalt. Den kommer även att delas ut till samtliga medlemmar. Tyvärr har vi för tillfället lite bekymmer med att skriva ut alla exemplar men de kommer att delas ut så snart som möjligt.

Årsberättelsen finns att ta del av via följande länk: .

Hoppas att ni har möjlighet att komma på mötet och göra er röst hörd!

/Styrelsen

Publicerat i Allmän information | Lämna en kommentar